Om

Formålet med projektet er at sætte fokus på valg og udgivelse af læremidler i hhv. dansk og svensk, et område som i højgrad styres af undervisningsmyndigheder i Island, Færøerne og Grønland på den ene side og og sammenligne med situationen i Finland, da læremidlernes kvalitet og sprogsyn har stor indflydelse på lærernes arbejdsvilkår og elevernes fremgang/indlæring.

Læremidler har stor indflydelse på hvad der bliver undervist og hvordan undervisningen bliver tilrettelagt: indhold, forløb, didaktik og progression. Man har påpeget at „[l]æremidlet indgår som et centralt element i, hvad man kan kalde, mulighedsrammen for elevernes potentielle læring [. . .]. (Læremidlernes Danskfag, 2017, s. 15. Red. Bremholm et al.)

At undersøge om, og i så fald i hvor høj grad, der er forskel på undervisningsmidler til svenskundervisningen i Finland, på den ene side og danskundervisningen i Vestnorden, til nabosprogsundervisning i Danmark på den anden, hvad angår didaktik, indhold og valg af emneområder eller temaer.

At der i analysen sættes fokus på sprog- og kulturformidling i udvalgte læremidler for forskellige målgrupper i erkendelse af en større diversitet blandt elever end tidligere, hvor en stadig større del af elevgruppen er har en ikke-nordisk baggrund i sprog og kultur.

At analysere underliggende didaktik og pædagogik i formidling af indhold og sprog.

At analysere sproget i læremidlerne med fokus på frekvens, størrelse og relevant sammensætning af ordforrådet.